گذرنامه باطل شده:  سفر - تجدید - واشنگتن - مکزیک – نوزاد – اقامت کانادا
پنجشنبه 1400/12/12