کارگاه رزومه نویسی

 این دوره توسط آقای دکتر رضا پارسا نژاد نحوه رزومه نویسی در کشور کانادا آموزش داده شده است

تصویر مرتبط


.در این دوره انواع رزومه ، نحوه نگارش آن ، نوع برخورد شما در ابتدا ، جاگزاری دقیق مشخصات  جویای کار و مطالب از این دست آموزش داده شد 

 

view : 2432