امور مهاجرین

"ارایه خدمات امور مهاجرین" • مشاوره و تکمیل مدارك لازم و راهنمايي داوطلب
 • سرمایه گذاری، کار آفرینی، تخصصی
 • تکفل خانواده
 • تمدید کارت اقامت
 • تقاضای تابعیت
 • تنظیم دعوتنامه اقوام
 • استانی
 • مراجعه به کلیه مراکز رسمی و پی گیری پرونده
 • راهنمایی و آماده سازی متقاضی برای مصاحبه حضوری
 • تهیه و ارایه برنامه کسب و کار
 • Business Plan
 • ارایه خدمات دوره های بازآموزی و کنفرانس برای متخصصان
 • انجام كليه مراحل لازم شامل مسافرتهاي ضروري ؛ ملاقات بامتخصصان مربوطه ؛ تهيه هاي درخواست واخذ پذيرش و ثبت نام در دوره های مربوطه
view : 398