امور گذرنامه

"تجدید گذرنامه - گذرنامه مفقودی - گذرنامه جدید برای فرزندان - اجازه خروج همسر و فرزند از ايران - مهر خروج مشمولين - امور پناهندگان - کارت ملی"عموم درخواستها شامل شماره یک و گذرنامه معتبر میباشد. وضعیت اقامتی متقاضی نیز میبایست روشن بوده و یک کپی از مدرک مذکور ضمیمه پرونده شود. در بیشتر موارد شناسنامه نیز مورد احتیاج است. های دیگر با توجه به نوع درخواست میبایست ارائه شود (به جدول زیر مراجعه ایید). برای اطلاعت دقیق با دفتر ما تماس حاصل ایید. فرم های مورد نیاز:

view : 443