کارگاه های آموزشی

عشق و صلح نیاز جامعه ایرانی
یکشنبه 1396/9/26
Biotech Roles in Personalized Medicine
چهارشنبه 1396/9/22
PRO-ENG. RESUME
سه شنبه 1396/8/2
GLP/GMP/GCP
سه شنبه 1396/8/2
Interview Workshops
سه شنبه 1396/8/2
MMI
پنجشنبه 1396/7/20
 1