تلخ و شیرین ( قسمت ششم؛ دموکراسی - به مناسبت روز کانادا)
جمعه 1399/4/13